ICQ:s rapporteringsformat för visuella observationer

Svenska kometobservationer rapporteras till den internationella databasen COBS som arkiverar data enligt ICQ-formatet (International Comet Quarterly, en numera hädangången komettidskrift). ICQ:s rapporteringsformat består av en rad med tecken, kompletterad med kommentarer. Formatet för rapportering av visuella observationer består av 80 tecken. En förlängning avsedd för CCD-observationer används också.

Till databasen COBS kan visuella observationer rapporteras antingen med hjälp av ett formulär (sidan “Visual observations”) som sköter formatteringen, eller genom att klistra in en färdig ICQ-kod (sidan “Multiple observations”). Här presenteras en kortfattad introduktion till den visuella ICQ-koden. Ytterligare detaljer om ICQ-koden inklusive de kataloger, teleskop, kameror och observationsmetoder som är sanktionerade finns på COBS och upprepas inte här.

ICQ-koden består av ett antal separata poster. Vi går kort igenom varje post för sig.

Rad 1 i koden visar på vilken position som varje värde skall in. Att rätt värde hamnar på rätt plats är mycket viktigt, annars kan observationen inte arkiveras. Rad 2 och 3 ger tiotal och ental i kodlängden så att varje position kan refereras. Observera att när observationen väl sänds in ska ingen av dessa tre rader följa med!

IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM mm.m:r AAA.ATF/xxxx &dd.ddnDC &t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
     1     2     3     4     5     6     7     8
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890

“IIIYYYYMnL”: Kometens identifikation

Observationsraden inleds med en beteckning för kometen. Några exempel ses för några olika kometer nedan. III fylls i om kometen är periodisk och har ett nummer. YYYYM fylls i om kometen är icke-periodisk och därmed har en beteckning med år, bokstav, siffra. Om en komet är långperiodisk placeras ett P i position 3. Notera att långa kometbeteckningar kan sträcka sig till position 11. Kolumn 11 är avsedd för identifikation av en komet med flera kärndelar. Kolumn 9 (n) är en specialnoteringskod.

Exempel:

123456789 12

 2        2P/Encke
153       153P/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
  1996B2      C/1996 B2 (Hyakutake)
 P2001BB50     P/2001 BB_50 (LINEAR-NEAT)

“YYYY MM DD.DD”: Datum för observationen

Anges som år (4 siffror), månad (2 siffror), dag (2 tecken) med decimaler (hundradelar). Tidpunkten anges i UT.

“eM”: magnitudkoder

Position 26 (e) används för att indikera om till exempel en extinktionskorrektion har gjorts, vilket kan behövas för riktigt ljusa kometer. Position 27 (M) anger koden för magnitudskattningsmetoden. De två vanligaste är Sidgwick (S) och Borovnikov (B).

“mm.m:r”: Kometens ljusstyrka

Den totala magnituden för kometen anges i tiondelar. Om magnituden är negativ placeras minustecknet i position 29. Om kometen inte an ses anges magnituden för den svagaste synliga stjärnan i fältet. I så fall placeras även ett vänsterklammer-tecken ([) i kolumn 28 (alltså på den tomma platsen till vänster om “mm”). Är magnituduppskattningen osäker anges magnituden till en tiondel och ett kolon placeras i kolumn 33. I kolumn 34 och 35 (r) anges (högerjusterat) koden för magnitudkällan, dvs den katalog som magnitudvärdena för jämförelsestjärnaorna är hämtade från. En vanlig kod är TK för visuella magnituder ur Tycho 2-katalogen.

“AAA.ATF/xxxx”: Instrumentinformation

Observationsinstrumentets apertur anges i position 36-40 (AAA.A) i cm med en decimals noggrannhet. Koden för instrumenttypen anges i kolumn 41. Fokalförhållandet anges i kolumn 42-43 (F/) med en siffras noggrannhet (decimaler kan ej anges), högerjusterat. Förstoringen anges i kolumn 44-47 (xxxx), högerjusterat.

“&dd.ddnDC”: Kometens koma

Komans diameter i bågminuter anges i kolumn 49-54 (&dd.dd). Endast signifikanta siffor skall anges. Normalt anges diametern med heltalsnoggrannhet. Ett &-tecken i kolumn 49 indikerar att skattningen är osäker. I kolumn 55 (n) kan en kod som bekriver komans utseende placeras. Kolumn 56-57 är avsedd för komans kondensationsgrad från 0 till 9, vänsterjusterat. Halvtalsvärden anges med ett “/” i kolumn 57 (kondensatonsgrad 6,5 blir då “6/”).

“&t.ttmANG”: Kometens svans

Kolumn 59-63 (&t.tt) är avsedd för svanslängden, högerjusterat. Endast signifikanta siffor skall anges. En osäker skattning av svanslängden indikeras med ett &-tecken i kolumn 59. Om längden anges i bågsekunder placeras ett “s” i kolumn 64 (m), om längden anges i bågminuter placeras ett “m” på samma plats. Positionsvinkeln för svansen ges i kolumn 65-67 (ANG) i hela grader, högerjusterat och räknat från norr (0 grader) mot öster (90 grader), etc.

“ICQ XX*”: ICQ-specifika koder

I kolumn 69-74 skrivs “ICQ XX” ut i klartext. Ett *-tecken placeras i kolumn 75 om observationen ersätter en tidigare inrapporterad observation (alltså gjord vid samma tidpunkt med samma instrument, men där observationsdata reviderats).

“OBSxx”: Observatörskoden

Observatörens identitet anges i kolumn 76-79. Kolumn 76-78 ger de tre första bokstäverna i versaler (ÅÄÖ blir AAO) i observatörens efternamn, följt av ett nummer. Har du inte fått ett nummer, skriv “xx” i kolumn 79-80.

IIIYYYYMnL YYYY MM DD.DD eM mm.m:r AAA.ATF/xxxx &dd.ddnDC &t.ttmANG ICQ XX*OBSxx
     1     2     3     4     5     6     7     8
123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890

Kommentarer

Beskriving av kometens egenskaper, observationsförhållanden etc som inte får plats i kodformatet rapporteras separat för varje kometobservation på ny rad efetr ett inledande “Comments: “. Ange först kometens beteckning och UT till 0.01 dygn, följt av kommentaren (som skall ges på engelska!). Observationsortens namn och läge kan anges direkt efter kommentarerna efter ett inledande “Site: “.