Årsmöte

Dagordning till SAAF:s årsmöte

Medlemmarna i Svensk AmatörAstronomisk Förening kallades till årsmöte i Telescopium nr. 2/2014. Mötet sker på Bifrostobservatoriet i Mariestad lördagen den 30 augusti 2014 cirka kl. 14.30.

Deltagande på årsmötet är välkomna att diskutera verksamheten under den diskussion som brukar föras efter årsmötet.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner
5. Dagordningens godkännande
6. Verksamhetsberättelse för 2013
7. Ekonomisk redovisning för 2013
8. Revisionsberättelse för 2013
9. Styrelsens ansvarsfrihet för 2013
10. Val av ordförande för 2014
11. Val av sekreterare, kassör samt minst två till högst tio ledamöter för 2014
12. Val av två revisorer för 2014
13. Motioner
14. Mötets avslutande

Varmt välkomna och väl mött i Mariestad!

För SAAF:s styrelse,

Johan Warell, ordf.